KOMMUNALVALG KV21

26. februar 2022

TAK FOR VALGSTØTTEN 

Kommunal- og Regionsvalget er nu overstået, et nyt byråd er udpeget, og pladserne til de enkelte udvalg mv. er fordelt.

Venstre i Ishøj mistede desværre et mandat efter kommunalvalget.

Et mandat mindre betyder imidlertid ikke mindre synlighed i byrådsarbejdet, idet Venstre er blevet bedre repræsenteret i de forskellige udvalg. Årsagen hertil er, at Venstre har konstitueret sig med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti (F), Konservative (C) og Enhedslisten (Ø). En sådan aftale sikrer, at vi fik tildelt flere politiske poster end hvis vi havde en anden konstituering. En aftale som kommer både Venstre (V) og de øvrige partier til gode i samarbejdet.

Konstitueringsaftalen betyder ikke, at der skal føres fælles politik. Vi er enige på flere områder, hvor vi sammen kan påvirke den politiske udvikling, og generelt vil fælles beslutninger sikre fornuftige løsninger for borgerne i Ishøj.

Nogle af de områder, som Venstre på nuværende tidspunkt vil følge op på er følgende:

 • Bekæmpelse af støjproblemerne fra Køge Bugt Motorvejen.
  • En 12 m høj støjvold løser ikke problemerne, men  reducereudelukkende støjen, med en endnu ukendt effekt. Endvidere betyder en højere vold, at støjen flyttes til nye områder længere væk fra motorvejen.
 • Nej til Ring 5 Syd.
  • ”Ring 5 Syd”, skal ikke anlægges igennem Torslunde. Det er vores opfattelse at vores kommune allerede er rigeligt belastet med de nuværende 2 motorveje, 1 S-bane, og i nærmere fremtid en højhastighedsbane (København-Ringsted) samt en kommende letbane.
 • Folkeskolen.
  • Der skal gøres mere. Det kan ikke være tilfredsstillende, at Ishøjs folkeskoler ligger blandt landets dårligste, når vi er en af de kommuner der tildeler flest penge til skolerne. Det er et rimeligt krav, at forældre kan sende deres børn i skole og forvente, at den skolegang deres børn modtager, danner et fornuftigt grundlag for de unges videre liv med uddannelse og job.
 • Sundhed og forebyggelse.
  • Ishøj Kommune er desværre den kommune, der har landets dårligste sundhedsprofil. Det skal der gøres noget ved og der øget fokus på området. Herunder at der inddrages erfaringer og synspunkter fra feks. andre kommuner, andre lande, eksperter mv., som kan bruges til inspiration for at skabe en bedre sundhedsprofil.
    

Hvilke pladser vil Venstre så indtage i den kommende byrådsperiode:

 • Økonomi- og Planudvalget
 • Teknik- og Bygningsudvalget
 • Klima- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget

Herudover er Venstre placeret i:

 • Ishøj Forsyning
 • Hegnssynet
 • Handicaprådet
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Valgbestyrelse ved kommunalvalg.

REGIONSVALGET:

I forbindelse med regionsvalget, lykkedes det desværre ikke at få valgt en kandidat fra Vestegnen. Ishøj havde Tina M. Nielsen, som kandidat. Så en mere koordineret indsats er nødvendig.

Pia Beckmann Skourup
Formand for Venstre i Ishøj


pia skourup

Byrådsmedlem
Nr. 1

Mob:+45 3131 3701 

Mail: venstre.ishoj@gmail.com


ole beckmann

Byrådsmedlem

Nr. 2

Mob: +45 2338 7500 

Mail: oba@ishoj.dk

tina m. nielsen

Kandidat som byrådsmedlem

Nr. 3    

Mail:  tmn@mutek.dk

Ulrik Bjørn nielsen

Kandidat som byrådsmedlem

Nr. 4

Mail: ubn@e-consult.dk

Maria ronild

Kandidat som byrådsmedlem

Nr. 5

Mail: maria@ronild.eu

birgit kampp

Kandidat som byrådsmedlem

Nr. 6

Mail: birgitkampp@gmail.com


kjeld neumann

Kandidat som byrådsmedlem

Nr. 7

Mail: jkn@ishoejby.dkflemming gylling

Kandidat som byrådsmedlem

Nr. 8

Mail: flemminggylling@gmail.com
Ishøj bycenter

En rigtig hyggelig dag.

Her mødte vi mange rare mennesker og deres børn, en god snak om vores kommunalvalg i Ishøj. Der var balloner og bolsjer til børnene.


Den sidste dag i Ishøj Bycenter inden valget i morgen

ISHØJ BYCENTER

VORES OMDELTE VALGAVIS KAN NU SES HER PÅ HJEMMESIDEN, bliver større ved sum ind.


Pia skourup, Venstres gruppeformand`s

indlæg ved vedtagelsen af budget 2022.

Jeg vil indledningsvis gerne takke administrationen for deres medvirken i budgetprocessen, ligesom jeg gerne vil rette en tak til alle, der har taget sig tid til at komme med høringssvar til de besparelsesforslag, der har været udsendt i forbindelse med høringsprocessen.

Byrådet har i år gennemført en budgetproces, hvor repræsentanter for partierne i fællesskab har forhandlet om retningen for Ishøj Kommune, og om hvordan vi bedst løfter det ansvar, vi som medlemmer af byrådet er blevet pålagt.

I Venstre tager vi dette ansvar dybt seriøst, idet det er borgernes penge, som vi her administrerer, og derfor har det også været vigtigt for Venstre at sikre et økonomisk ansvarligt budget, således at borgerne får mest værdi for pengene.

Et mål som jeg synes vi er lykkedes rigtigt godt med, og derfor vil jeg også gerne takke alle de øvrige byrådsmedlemmer for deres deltagelse i dette års budgetproces. Uanset om man har valgt at være en del af budgetaftalen eller valgt at stå udenfor.

I budgetforhandlingerne har det været særdeles vigtigt for Venstre, at det ikke blev et spørgsmål om et ENTEN/ELLER mellem vores store velfærdsområder, som bl.a. indbefatter sundhedsområdet, de ældre og børnene.

ÆLDREOMRÅDET

På ældreområdet er vi tilfredse med, at vi har;

* givet et velfortjent løft til ældreområdet i forhold til flere "varme hænder", hvilket betyder, at vores ældre medborgere i endnu større grad fremover vil opleve en service, som støtter op om den enkelte og dermed sikre, at den ældre vil opleve en større grad af omsorg og trivsel.

* endvidere er der afsat midler til både ansættelse af en socialsygeplerske og en akutsygeplejerske, ligesom vi vil investere i at få uddannet flere SOSU-elever, således at vi kan sikre varme hænder også i fremtiden.

* et andet vigtigt punkt er, at der er afsat midler til etablering af flere plejeboliger, hvilket også vil resultere i, at der skal opføres et nyt plejehjem.

SKOLEOMRÅDET

På skoleområdet:

* Er der tilført ressourcer, til at skolerne i større omfang kan arbejde med elevernes mentale sundhed.

* Det er en forudsætning for vores børns indlæring at de trives, og derfor er det også afgørende, at vi får styrket selvværdet hos de elever som har mistet troen på at de er gode nok, f.eks. som konsekvens af at de har det rigtigt svært ved dansk, matematik eller et andet fag.

* At ændre dette billede som eleven har af sig selv, det kræver ofte en ekstra indsats. Men det er indsatsen værd at investere i vores børn og unges velfærd, og derigennem skabe et højere fagligt niveau.

* Der er endvidere afsat midler til implementering sf en 2-lærerordning
i dansk og matematik for 1-3 klasse, således at der skabes øget mulighed for at arbejde mere differentieret med eleverne i undervisningen, og dermed i højere grad styrke fagligheden hos det enkelte barn.

* En udvidelse af Ishøj Skole er påkrævet, og har derfor også været et stort ønske hos mange forældre. Det har derfor også været vigtigt for Venstre at dette arbejde kommer i gang i 2022, således at vi kan få forbedret faciliteterne og især flere klasselokaler for eleverne på Ishøj Skole, og dermed understøtte et miljø som styrker både fagligheden og trivslen.

* Også istandsættelse af lokalerne til faget "Håndværk-og Design" trænger på flere skoler til en kærlig hånd, således at vi dels kan efterleve kravene til disse fag. Derfor er dette også blevet prioriteret ind. Det er vigtigt, at vi kan understøtte den kreative læring, og give eleverne mulighed for at dygtiggøre sig i andet end de boglige fag.

KULTUR, FRITID OG SUNDHEDSFREMME

Også kultur og fritidsområdet har fået tilført midler. Venstre ønsker at der skal ske en øget indsats i forhold til at understøtte sundheden gennem forebyggelsesindsatsen.

* Forskningen viser at kultur og idræt kan noget i forhold til sundhed, både den fysiske sundhed, men også den mentale sundhed. Det er derfor vigtigt at understøtte den tværfaglige indsats, hvor kultur-og fritidsområdet i samarbejde med sundhedsområdet kan fokusere på at implementere nye tiltag som kan medvirke til en bedre livskvalitet for borgerne. Men det er ikke gratis, og derfor er det vigtigt at vi fik afsat penge hertil.

* For svømmehallen er der tilført penge, således at der også kan holdes åbent i nogle af ferieperioderne, og dermed give mulighed for de forældre med børn, som måske i dagligdagen har svært ved at nå i svømmehallen.

KLIMA OG MILJØ 

Der er brug for et øget indsats på klima-og miljøområdet, hvor særligt klimatilpasningsprojekter bliver vigtige og vigtigere at gennemføre, således at vi kan imødekomme de klimaudfordringer, som kommer, eller som allerede er aktuelle.

* Derfor har det også været afgørende for Venstre, at der foretages et markant løft på klimaområdet, samtidig med at vi også er enige om, at

det er nødvendigt med en lang mere helhedsorienteret løsning, når vi skal imødekomme klimaudfordringerne, hvilke vi med budget 2022 kan være med til at understøtte.

* "Klimaparken" - i det tidligere lille erhvervsområde (nu nyt bolig-

område)- er et af de tiltag som vi nu har øremærket og bevilget midler til at gennemføre, således at der kan sikres en miljø- og klimavenlig udvikling af det nye boligområde, som er i gang med at blive etableret/ omdannet.

* Endnu en mærkesag for Venstre, som også er prioriteret i budgettet, er etablering af flere grønne uderum (oaser). Venstre ønsker at give borgerne øget mulighed for et regelmæssigt udeliv, og derfor er det også afgørende, at der skabes oaser tæt på hvor borgeren bor, som forhåbentligt vil invitere til møde med andre mennesker, og på den måde gerne være med til at imødegå ensomhed, og give en bedre livskvalitet og trivsel for den enkelte.
På trods af tilfredshed med budgettet for 2022, så er der ikke tvivl om, at der også er andre borgergrupper som også har brug for et løft, og som vi gerne havde set også var blevet tilgodeset. 

Derfor er det også afgørende, at vi fastholder et stadig solidt økonomisk fokus, således at vi dels opnår bedst mulig effekt med det budget vi har i år, men også skaber det bedst mulige grundlag for næste års budgetforhandlinger.

Fra Venstres side kan vi derfor også godt godkende det budget, der i dag foreligger.

Vi mener dog ikke at vi skal foretage en nedjustering af vores anlægsramme. I Ishøj har vi overholdt de rammer som der er udstukket fra KL, og derfor må vores svar til KL og de kommuner som ikke har overholdt deres rammer, at de bør vise ansvarlighed og foretage en nedjustering af deres rammer.

Endnu engang tak til alle for et budget som er både ansvarligt og løfter flere områder til gavn for Ishøjs borgere.